Servicevilkår

  • Home /
  • Servicevilkår

Om Psykologistik

Psykologistik er ejet af Inpsych Solutions IVS og er en webapplikation, herefter refereret til som Webapplikationen, der guider og faciliterer efteruddannelse for psykologer.


Om produktet

Psykologistik tilbyder en række ydelser hvis omfang og kompleksitet varierer fra komplekse værktøjer til mere afgrænsede ydelser. For at kunne gemme og vise data kræver flere af ydelserne – eller dele af dem – at brugeren opretter en profil, hvortil data for den specifikke bruger kan tilknyttes.


Aftalen

Ved at oprette en profil via Webapplikationen indgår brugeren en aftale med Inpsych Solutions om brugen af Webapplikationen, og brugeren accepterer betingelser og vilkår i denne aftale. Inpsych Solutions giver brugeren en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Webapplikationen.


Pris og betalingsbetingelser

Ydelser udbudt af Psykologistik kan enten benyttes mod betaling eller være gratis. Psykologistik forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt, med passende varsel, at kræve betaling for enhver ydelse. Dette fraset værktøjer til adminstration af autorisation og specialistuddannelse, der vil forblive gratis at anvende.

For ydelser der kræber betaling, er alle priser angivet i danske kroner og er inkl. moms. Eventuelle ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Inpsych Solutions kan justere priserne, således at Inpsych Solutions stilles uændret.


Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe, brugeren har en profil.


Refundering eller fortrydelsesret

Ydelser der kræver betaling er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt, og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.


Opsigelset

Brugeren kan til enhver tid slette egen brugerprofil ved skriftlig henvendelse til Inpsych Solutions – enten via sitet www.psykologistik.dk eller support@psykologistik.dk.


Brugerens data

De informationer brugeren indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar med mindre vi bliver pålagt at gøre det ved lov. Inpsych Solutions kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data kan dog bruges i statistisk øjemed, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale er Inpsych Solutions berettiget til at sælge til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om brugeren eller dennes data vil komme til tredjemands kendskab, således at brugeren kan identificeres.


Brugerens adgang til egne data

Brugeren har til enhver tid fuld adgang til sin egen profil og alt data hertil.

Generelt vil alle brugerens indtastede data, der er direkte relateret til brugerens profil, blive slettet, såfremt brugeren vælger at slette egen profil helt fra Webapplikationen.

Hvis Inpsych Solutions ønsker at lukke adgangen til Webapplikationen, kan dette ske uden yderligere begrundelse, men varsles pr. e-mail tre måneder inden lukningen. Brugeren har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet.


Opdateringer og driftsstabilitet

Inpsych Solutions forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Webapplikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for brugerne. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Webapplikationen, mens opdateringer foretages. Inpsych Solutions tilstræber selvfølgelig højest mulig driftsstabilitet for Webapplikationen, men garanterer ikke for denne.


E-mail udsendelse

Brugere giver ved accept af disse betingelser samtykke til, at Inpsych Solutions kan udsende e-mails til brugeren. Brugeren kan til enhver tid styre udsendelsen af emails gennem sin profil.


Ansvar

Brugen af Webapplikationen foregår helt på eget ansvar og Inpsych Solutions kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, uagtet der måtte opstå pga. manglende adgang til Webapplikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. Endvidere kan Inpsych Solutions ikke holdes ansvarlig for fejl eller mangler ved indtastning af data eller ved fejl, mangler eller misforståelser ved brug af det digitale styringssystem. Psykologistik.dk er ikke en officielt godkendt del af danske psykologers efteruddannelse. Således skal psykologstik.dk udelukkende opfattes som et digitaliseret hjælperedskab, hvor den enkelte bruger til enhver tid har et selvstændigt ansvar for sætte sig grundigt ind i de til enhver tid gældende regler for psykologers efteruddannelser – herunder særligt i henhold til kravene for autorisation ved Psykolognævnet og kravene til specialist- og supervisoruddannelserne ved Dansk Psykolog Forening.

Inpsych Solutions gør naturligvis sit bedste for at sikre, at brugerns data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. Alle sider kører på standardiserede http- websider, og vi gør vores bedste, for at forebygge at uvedkommende får adgang til data. Inpsych Solutions er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Inpsych Solutions kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Inpsych Solutions hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Inpsych Solutions maksimale erstatningsansvar overfor brugeren kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til brugerens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Webapplikationen.

Brug af Psykologstik.dk, hjælp givet af vores support eller anden vejledning fra Psykologistik.dk (fx overbliksdannende procentvise udregninger af autorisationsforløbets varighed o. lign), skal udelukkende anses som vejledende og Inpsych Solutions kan ikke stilles til ansvar. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at holde sig opdateret hos Psykolognævnet, Dansk Psykologforening eller kyndige fagpersoner.

Brugeren er til enhver tid ansvarlig for at sikre, at materiale, som uploades på websitet, ikke krænker tredjemands rettigheder eller ikke i øvrigt er i strid med gældende lovgivning.


Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er Inpsych Solutions indehaver af ophavsretten til alt materiale på Psykologistik.dk.


Ændringer og opdateringer

Inpsych Solutions kan til enhver tid ændre og/eller opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.


Tvister

Opstår der uenighed mellem bruger og Inpsych Solutions skal uenigheden afgøres efter dansk ret ved Retten i Odense som første instans.